Podmienky ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je Flabra s.r.o., so sídlom Štúrova 1009/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 133 861, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 36977/T (ďalej len: „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ prevádzkuje webovú stránku spojenú s internetovým predajom www.rawsef.sk a www.hodossykatalin.sk (ďalej len ako „webová stránka“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Štúrova 1009/22, 929 01 Dunajská Streda, email: info@rawsef.sk, telefón: 00421 908 764 984
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Katalin Hodossy, info@rawsef.sk, 00421 908 764 984.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov, zákonný dôvod a účel ich spracovania

 1. Prevádzkovateľ môže spracovávať údaje o používaní webových stránok ( ďalej len ako „údaje o používaní”). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej webovej stránky. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas s používaním súborov cookies, o ktorý vás prevádzkovateľ žiadal pri prvej návšteve webovej stránky (ďalej len ako „súhlas cookies”), ďalej oprávnené záujmy prevádzkovateľa, t. j. monitorovanie a zlepšovanie webovej stránky a služieb.
 2. Prevádzkovateľ spracováva informácie, ktoré zverejňujete na jeho webovej stránke alebo prostredníctvom údajov, ktoré použijete pri využívaní jeho služieb. Uverejnené údaje môžu byť spracované na účely ich uverejnenia a spravovania jeho webovej stránky a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas s týmito podmienkami spracovania osobných údajov, o ktorý vás prevádzkovateľ požiadal pri odoslaní objednávky alebo kontaktného formulára (ďalej len ako „súhlas“).
 3. Prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky, ďalej Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje nutné pre plnenie zmluvy. Tieto údaje môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok a podnikania a komunikácia s používateľmi a / alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami a / alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy, a súhlas.
 4. Prevádzkovateľ môže spracovávať informácie, ktoré nám poskytnete za účelom odberu našich e-mailových ponúk a / alebo newslettru; tieto údaje môžu byť spracované na odosielanie príslušných upozornení a / alebo newslettra. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.
 5. Prevádzkovateľ môže spracovávať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú legitímne záujmy prevádzkovateľa, a to ochrana a presadzovanie zákonných práv prevádzkovateľa, vaše zákonné práva a zákonné práva iných.
 6. Okrem špecifických účelov, na ktoré môže prevádzkovateľ spracovať vaše osobné údaje stanovené v tejto časti, môže spracovať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorou podlieha alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmy inej fyzickej osoby.

III. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
  2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

IV. Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  1. Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  3. zaisťujúce marketingové služby a zaslanie newslettrov (Mailchimp, podmienky ochrany osobných údajov tejto spoločnosti si môžete pozrieť tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/).
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Beriete však na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom webových stránok alebo služieb prevádzkovateľa, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Prevádzkovateľ nemôže zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.
 3. Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti, prevádzkovateľ môže zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou je vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môže zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

V. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v zákone máte
  1. právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 zákona,
  2. právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 zákona,
  3. právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona,
  4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 zákona,
  5. právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 zákona,
  6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok,
  7. právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie prístupu k počítaču a k dokumentom prostredníctvom hesiel, antivírový program, zálohovanie dát.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby, tým, že Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 3, môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

VII. Cookies

 1. Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.
 2. Súbory cookies môžu byť buď “trvalé” súbory cookies alebo súbory “relácie”: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.
 3. Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.
 4. Cookies, ktoré prevádzkovateľ používa na nasledujúce účely:

(a) overovanie – súbory cookies používa na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;

(b) analýza – používa súbory cookies, ktoré pomáhajú prevádzkovateľaovi analyzovať používanie a výkonnosť jeho webových stránok a služieb; a

(c) súhlas cookies – súbory cookies používa na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehľadání webovej stránky

5. Cookies používajú aj poskytovatelia služieb prevádzkovateľa. Jeho poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa.

6. Prevádzkovateľa na analýzu používania jeho webových stránok používa službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa webových stránok prevádzkovateľa sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní jeho webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

7. Prevádzkovateľ používa Facebook Pixel na analýzu použitia jeho webových stránok. Táto služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa jeho reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na tejto adrese: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

8. Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:

(a) Chrome: https://support.google.com/chr...

(b) Firefox: https://support.mozilla.org/sk...

(c) Opera: https://help.opera.com/cs/late...

(d) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/...

(e) Safari: https://www.apple.com/legal/pr...

(f) Edge: https://support.microsoft.com/...

9. Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

10. Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky z meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.11.2018.